Balancing Motions


Uw oplossing voor rug- en nekklachten

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en de informatie die daarin is opgenomen. Door de website te gebruiken, aanvaardt u (hierna ook te noemen: gebruiker) deze voorwaarden onvoorwaardelijk en verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent.

Aan u wordt het recht verstrekt de informatie, waaronder mede begrepen de oefeningen, voor eigen persoonlijk gebruik aan te wenden. Het is niet toegestaan de oefeningen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Balancing Motions, te gebruiken of voor commerciële doeleinden te exploiteren.

Ieder wachtwoord of iedere toegangscode die door Balancing Motion wordt verstrekt, is voor persoonlijk gebruik bestemd en zal niet worden gedeeld met derden, noch openbaar worden gemaakt.

Het gebruik van de website is, gedurende de licentieperiode waar gebruiker voor heeft betaald, beperkt tot drie verschillende apparaten die door een IP adres worden geïdentificeerd. 

Iedere inbreuk op deze voorwaarden of ongeautoriseerd gebruik, kan leiden tot opschorting of onmiddellijke beëindiging van het gebruiksrecht, onverminderd enig ander recht van Balancing Motions en zonder recht op creditering van reeds betaalde bedragen.

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website blijven bij Balancing Motions berusten. De gebruiker zal het materiaal in deze website niet verveelvoudigen, verkopen, verhuren, exploiteren, licentiëren of openbaar maken.

De oefeningen op deze website zijn niet bedoeld als behandeling voor een medisch probleem of aandoening. Een oefening brengt altijd een risico op blessures of fysieke beschadiging met zich, waaronder mede begrepen verergering van bestaande klachten, spierbeschadiging, dislocatie van gewrichten, hart- en bloedsomloopproblemen, veranderingen in bloeddruk.

U wordt geadviseerd, voordat u met de oefeningen begint, uw (huis)arts te consulteren teneinde het risico van blessures of medische problemen te verminderen.

Deze website is beschikbaar “as is” zonder toepasselijkheid van enige garantie.

De cumulatieve aansprakelijkheid van Balancing Motion is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker aan Balancing Motion heeft betaald voor het recht de website te gebruiken. In geen geval zal Balancing Motions aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade, financiële schade, dood of letsel, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruiker zal Balancing Motions vrijwaren tegen aanspraken van derden die toegang tot de website hebben gekregen via de account van gebruiker, of door gebruik van het wachtwoord, of de toegangscode van gebruiker.

Deze website gebruikt cookies voor technische, analytische en marketing doeleinden. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Op het gebruik van deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Iedere geschil ter zake van het gebruik van deze website en/of Balancing Motions en gebruiker, zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900